ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศราคากลาง จ้างกิจกรรมเพิ่มศักยภาพธุรกิจให้ดีพร้อมในตลาดออนไลน์ต่างประเทศ วงเงินงบประมาณ 1,050,000.00 บาท

กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม (กท.กสอ.) จ้างกิจกรรมเพิ่มศักยภาพธุรกิจให้ดีพร้อมในตลาดออนไลน์ต่างประเทศ

วงเงินงบประมาณ 1,050,000 บาท 

ลงเมื่อวันที่ 11/04/2022

กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม