VDO e-learning

วันที่เผยแพร่ : 06/07/2021 | เผยแพร่โดย : Selamub

        กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้ริเริ่มนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการ SMEs โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะด้านการตลาดออนไลน์ ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลบริหารจัดการธุรกิจทั้งงานการผลิตและบริการ เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินธุรกิจในสถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถขยายฐานลูกค้าได้เพิ่มมากขึ้น มีความพร้อมและเข้าสู่สนามแข่งขันในตลาดออนไลน์ได้อย่างแข็งแกร่ง

ท่านสามารถเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่าง ๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม >>> www.smesgrowup.com <<<

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลด

ข้อมูลเผยแพร่

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ