พักชำระหนี้ เงินต้นและดอกเบี้ยนาน 6 เดือน สำหรับลูกหนี้รายย่อย

วันที่เผยแพร่ : 27/07/2021 | เผยแพร่โดย : Selamub

   
ชื่อโครงการ / กิจกรรม :  พักชำระหนี้ เงินต้นและดอกเบี้ยนาน 6 เดือน สำหรับลูกหนี้รายย่อย
         มาตรการพักชำระหนี้ลูกค้าสินเชื่อรายย่อย ที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน 200,000 บาท และไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน สำหรับผู้ได้รับผลกระทบทำให้ต้องเลิกกิจการ ถูกเลิกจ้าง ขาดรายได้ ฯลฯ (ยกเว้นข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ) โดยพักเงินงวดผ่อนชำระให้สูงสุด 6 งวด เริ่มตั้งแต่งวดเดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม 2564 หลังจากนั้นเมื่อสิ้นสุดระยะการพักชำระหนี้ ให้กลับมาจ่ายเงินงวดตามเงื่อนไขเดิม โดยเงินต้นและดอกเบี้ยที่ได้พักไว้ จะถูกนำไปรวมชำระในงวดสุดท้ายของสัญญาเงินกู้หรือข้อตกลงที่ทำกับธนาคาร
         ทั้งนี้ ช่วงระยะเวลาที่พักชำระหนี้ ไม่ถือเป็นการผิดนัดชำระและไม่ส่งผลต่อข้อมูลเครดิตของลูกค้า รวมถึงไม่มีดอกเบี้ยผิดนัดชำระและค่าปรับใด ๆ โดยธนาคารแบ่งความช่วยเหลือเป็น 2 เฟส เริ่มเฟสแรกวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 และเฟสที่สองช่วงเดือนสิงหาคม ลูกค้าจะทยอยได้รับ SMS หรือ Notification แจ้งทางแอป MyMo ให้สามารถกดรับสิทธิ์เพื่อขอพักชำระหนี้ผ่านแอป MyMo จนเสร็จสิ้นกระบวนการ กรณีที่ลูกค้ายังไม่มีแอป สามารถดาวน์โหลดและลงทะเบียนใช้งานด้วยตนเอง หรือติดต่อที่ธนาคารออมสินทุกสาขา
   
ระยะเวลาดำเนินการโครงการ/กิจกรรม :
กรกฎาคม - ธันวาคม 2564
   
ช่องทางติดต่อสอบถามโครงการ/กิจกรรม :  
เบอร์โทรศัพท์ : 
call center  1115
Website หน่วยงาน :
https://www.gsb.or.th/personal
Facebook Fanpage :
https://www.facebook.com/GSBSociety
   
   
     
   
     
     
     
     
   

ดาวน์โหลด

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ