โครงการเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยางส่งผล กระทบเชิงเศรษฐศาสตร์อย่างมีนัยสำคัญ

วันที่เผยแพร่ : 09/07/2017 | เผยแพร่โดย :

บทสรุปผลการดำเนินงาน โครงการเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง ปีงบประมาณ 2560 ส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 2 ได้ประเมินผลลัพธ์หลังเสร็จสิ้นการดำเนินงานทันที  โดยผลของงานโครงการฯ ส่งผลกระทบเชิงเศรษฐกิจมูลค่าสุทธิ 1 ปี ได้มูลค่าสูง 

ดาวน์โหลด

ประชาสัมพันธ์/อบรม

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ