ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564 (แบบสขร.1) วงเงินงบประมาณ 6,837.30 บาท

กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม (กท.กสอ.) แบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564 (แบบสขร.1)

วงเงินงบประมาณ 6,837.30 บาท

ลงเมื่อวันที่ 01/09/2021

กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม